Regulamin sklepu internetowego karbonowe.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady rejestracji w Sklepie Internetowym
 3. Procedura składania Zamówień
 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt
 5. Koszt i warunki dostawy Produktu
 6. Zasady składania Reklamacji
 7. Pozostałe prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Zasady ochrony danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe
 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem karbonowe.pl, zwanym dalej ?Sklepem Internetowym? jest Damian Demkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No Limited z siedzibą w Kamieniu przy ulicy Kamień 634, 36-053 Kamień. Numer EORI PL687168566500000, NIP: 6871685665, REGON: 180 187 237

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@nolimited.pl, oraz pod numerem telefonu: +48 690 674 333

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1. Definicje:

  • DZIEŃ ROBOCZY ? jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA ? Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  • NEWSLETTER ? Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT ? rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  • REGULAMIN ? niniejszy regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.karbonowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA ? Damian Demkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No Limited z siedzibą w Kamieniu przy ulicy Kamień 634, 36-053 Kamień. Numer EORI PL687168566500000, NIP: 6871685665, REGON: 180 187 237
  • UMOWA SPRZEDAŻY ? umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGODAWCA ? podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)
  • ZAMÓWIENIE ? oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Proces rejestracji służy utworzeniu Konta Klienta. W tym celu należy wykonać trzy kolejne kroki.
  • Wypełnić Formularz Rejestracyjny, gdzie niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie loginu oraz hasła.
  • Kliknięcie przycisku ?Załóż konto?
  • Potwierdzenie chęci założenia Konta poprzez kliknięcie w przesłany automatycznie link potwierdzający. Link zostanie przesłany na podany w procesie rejestracji adres poczty e-mail.

 1. Konto Klienta dostępne jest dla zarejestrowanych Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła. Konto umożliwia zamawianie towaru, śledzenia stanu realizacji zamówienia, zmianę i edycję danych osobowych, itp.

 1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

 1. Klient w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Konta. Usunięcie Konta odbywa się po wysłaniu do Usługodawcy stosownego żądania. Można tego dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@nolimited.pl.

 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:
  • Klient nie logował się na Konto lub nie złożył zamówienia w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności.
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego
  • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta
  • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu
  • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych)

 1. W przypadku rozwiązania umowy o świadczeniu usług elektronicznych przez Usługodawcę, stosowne oświadczenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie rejestracji. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.
 2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Podczas składania zamówienia Klient wypełnia Formularz Zamówienia podając prawidłowe dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres poczty e-mail.

 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 1. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenia danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Klient będzie również informowany na bieżąco o statusie zamówienia, poprzez stosowne wiadomości przesyłane na jego pocztę e-mail.

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest równoznaczny z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji ?za pobraniem?.
 2. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. Płatność z góry:

 • Kartą kredytową w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Honorowane przez Usługodawcę karty kredytowe to Visa i Master Card
 • Przelewem w terminie 7 dni od momentu zakupu poprzez:

 1. wpłatę na rachunek bankowy udostępniony poprzez serwis PayU
 2. poprzez rachunek bankowy sklepu (wysyłany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia)
 3. Wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego
  1. Płatność przy odbiorze:

 • Pobranie ? kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia

 1. KOSZT I WARUNKI DOSTAWY PRODUKTU

 1. Produkt dostarczany jest Klientowi przesyłką kurierską.

 1. Przy odbiorze Klient winie zwrócić uwagę na stan przesyłki. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła.

 1. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy za pośrednictwem widomości przesłanej na adres e-mail lub poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego. Przed wysłaniem towaru Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.

 1. Dokumenty reklamacyjne powinny zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu oraz kartę gwarancyjną, jeżeli Klient zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. Do reklamowanego Produktu powinien zostać również dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją, w której dana usterka występuje.

 1. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie oraz oryginalne opakowanie, umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

 1. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 1. Klient traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Jeżeli zamówiony przez Klienta Produkt nie jest dostępny w Sklepie Internetowym, Usługodawca może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 1. Do zakupionego Produktu dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji, obowiązująca na terenie Polski. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 2. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Usługodawca.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 1. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2016

 1. Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 1. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu przez Klienta, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).